Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- & LEVERINGSVOORWAARDEN

 
ARTIKEL 1
Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, koop- en verkoop-overeenkomsten en alle
anderen overeenkomsten en transacties inzake het verrichten van leveringen en/of diensten aan of met wederpartijen
gedaan of aangegaan, voor zover deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
b. In het navolgende wordt met "verkoper" bedoeld Meindertsma Agri-Parts vof in zijn hoedanigheid van aanbieder,
verkoper, leverancier, aannemer, uitvoerder, reparateur e.d., en met "koper" de (aspirant) koper, (aspirant)
opdrachtgever, afnemer, aldus de wederpartij in de ruimste zin van het woord.
c. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen verkoper en koper
zijn overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt. Inkoopen/
of andere voorwaarden van koper worden door verkoper uitdrukkelijke afgewezen en gelden slechts in zoverre zij in
overeenstemming zijn met deze Algemene verkoop- & leveringsvoorwaarden.
 
ARTIKEL 2
Aanbiedingen en overeenkomsten
a. Alle aanbiedingen van verkoper, in welke vorm ook gedaan, zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen,
vrijblijvend.
b. Opgaven en specificaties van verkoper betreffende maat, capaciteit, prestatie of resultaten, voorkomende in
afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijscouranten, reclamemateriaal e.d. worden bij benadering verstrekt en binden de
koper niet.
c. Overeenkomsten zijn voor verkoper eerst bindend indien en voor zover hij, na ontvangst van de order van koper,
dan wel na ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding door koper, deze schriftelijk heeft bevestigd.
d. Verkoper is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- of
schrijffout.
e. Verkoper is in geval van telefonische en/of fax opdrachten niet aansprakelijk voor onjuiste levering en/of facturering
ontstaan door de betreffende telefonische en/of fax opgave. Schriftelijke beves-tigingen van telefonische en/of fax
opdrachten die binnenkomen na de datum van de inmiddels plaatsgevonden hebbende leveringen van de telefonisch
en/of per fax bestelde zaken doen hieraan geen afbreuk.
f. Het is partijen bekend dat er Europese wetgeving in de maak is die regelt dat alle contracten in guldens in de landen
die aan de EMU meedoen automatisch worden omgezet in Euro’s. Partijen zullen zich ter zake de nieuwe
wetgeving conformeren zonder dat invoering van de Euro voor partijen aanleiding mag zijn de overige
contractsvoorwaarden te mogen wijzen.
g. Elke overeenkomst wordt door verkoper onder de opschortende voorwaarde gesloten, dat de kredietwaardigheid
van koper genoegzaam is gebleken en/of op verzoek van verkoper door koper met voldoende zekerheid is gewaarborgd.
h. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst heeft verkoper het recht, op kosten van koper, zekerheid te verlangen
omtrent diens kredietwaardigheid.
 
ARTIKEL 3
Prijzen
a. De aangeboden resp. overeengekomen prijzen zijn exclusief verpakking, verzekering en transport en exclusief
omzetbelasting.
b. Indien de uitvoering van de order op verzoek van koper of door het uitblijven van gegevens of instructies of andere
aan koper toe te rekenen omstandigheden wordt vertraagd, dan zullen alle prijzen van verkoper worden verhoogd met
extra kosten, waaronder renteverlies, die hierdoor voor verkoper ontstaan.
c. Indien meer dan drie maanden zijn verlopen tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de aflevering en
in die periode de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabrikaten, lonen, premies welke dan ook, vrachten,
belastingen, valutakoersen en/of andere kostprijsfactoren van verkoper dusdanig zijn gestegen dat de kostprijs voor
verkoper meer dan 5% hoger is komen te liggen, dan is verkoper gerechtigd een met de kostprijsstijging
overeenkomende hogere verkoopprijs in rekening te brengen, zonder dat koper het recht heeft de overeenkomst te
(doen) ontbinden, terwijl verkoper op grond van het bovenstaande in geen geval gehouden is tot enige
schadevergoeding.
d. Wanneer door verkoper zaken te koop zijn aangeboden tegen betaling in een andere dan Nederlandse valuta,
behoudt verkoper, zolang de levering van de zaken niet heeft plaatsgevonden, zich het recht voor prijsmodificerende
valutawijzigingen aan koper door te berekenen.
 
ARTIKEL 4
Levering en risico
a. Als plaats en tijd van levering geldt de fabriek of het magazijn van verkoper resp. de plaats van verzending van de
zaken. De zaken reizen voor rekening en risico koper. Indien geen nadere aanwijzingen door koper aan verkoper zijn
gegeven, wordt de wijze van verpakking en transport, verzekering, enz. door verkoper als goed huis-vader bepaald,
zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.
 
ARTIKEL 5
Betaling
a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveranciers zonder korting en tegen
contante betaling.
b. Alle betalingen zullen zonder aftrek of schuldvergelijking geschieden ten kantore van verkoper of op een door deze
aan te wijzen bank- of girorekening.
c. In geval van niet tijdige of niet volledige prestaties door verkoper wordt de verplichting van koper tot betaling niet
opgeschort, met dien verstande dat verkoper in geval van beëindiging wegens overmacht op de voet van Artikel 7 onder
e het gedeelte van de koopprijs dat koper reeds heeft betaald, zal terugbetalen.
d. Indien koper in verzuim is zijn betalingsverplichting na te komen, dan wordt hij jegens verkoper de wettelijke rente
verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag of een gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand
voor een volle maand wordt berekend, en wel vanaf 30 dagen na factuurdatum en in geval van aankoop op rekening,
vanaf 14 dagen na factuurdatum. Tevens wordt koper jegens verkoper alsdan verschuldigd de redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte, welke kosten met 15% worden berekend van het te vorderen bedrag op koper
te verhalen.
e. Verkoper heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van koper worden toegerekend, doch in ieder
geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.
f. In ieder geval is verkoper ter zake van zaken die van de koper onder zich heeft, gerechtigd, totdat zijn totale
vordering op koper is voldaan, gebruik te maken van zijn recht van retentie.
 
ARTIKEL 6
Eigendomsvoorbehoud
a. Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan koper geleverde zaken, totdat de koopprijs voor al
deze zaken geheel is voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die verkoper tegen koper
mocht verkrijgen wegens tekortschieten van koper in èèn of meer van zijn verplichtingen jegens verkoper, dan wel dat
deze vordering voortspruit uit een door koper aan verkoper te betalen schadevergoeding.
b. Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van verkoper rust, kunnen slechts in het kader van de normale
bedrijfsuitoefening van koper worden doorverkocht.
c. In het geval koper zijn verplichtingen jegens verkoper niet nakomt, dan wel een gegronde vrees bestaat dat koper
zulks niet zal doen, is verkoper gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij koper of derden
die de zaak voor koper behouden, weg te halen of weg te doen halen. Koper dient verkoper hiertoe de volledige
medewerking te verlenen, bij gebreke waaraan koper jegens verkoper een boete verbeurt van 10% van het door koper
verschuldigde, voor iedere dag een deel van een dag daaronder begrepen dat koper jegens verkoper hiermede in
gebreke blijft onverminderd de verplichting tot afgifte.
d. Koper verplicht zich jegens verkoper om in geval derdenrechten op zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van
verkoper rust, willen vestigen dan wel willen doen gelden, terstond verkoper hiervan op de hoogte te brengen en de
derden te informeren omtrent het eigendomsvoorbehoud van verkoper.
e. Koper verplicht zich jegens verkoper om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen
die verkoper ter bescherming van zijn eigendomsrecht met betrekking tot zaken wil treffen.
f. Alle bij koper aanwezige zaken, afkomstig van verkoper, zijn zolang koper nog enige betalingsverplichting jegens
verkoper heeft, eigendom van verkoper krachtens het in dit artikel opgenomen eigendomsvoorbehoud.
g. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van koper
bevinden, behoudt verkoper zich hierbij reeds nu alsdan pandrechten voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel
3:237BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die verkoper dan
uit welke hoofde dan ook tegen koper mocht hebben. Op eerste verzoek van verkoper zal koper zijn medewerking
verlenen hem pandrecht middels registratie te effectueren.
 
ARTIKEL 7
Overmacht
a. Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin verkoper zijn verplichtingen of een deel daarvan niet kan
nakomen als gevolg van omstandigheden buiten de schuld van verkoper en welke omstandigheden evenmin op grond
van de wet, een door verkoper gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan verkoper kunnen worden toegerekend.
b. In geval van overmacht stelt verkoper koper hiervan onverwijld in kennis en is verkoper gerechtigd te zijner keuze de
overeenkomst op te schorten, dan wel schriftelijk te beëindigen, zonder dat koper daaraan enig recht op
schadevergoeding kan ontlenen.
c. In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden doch niet limitatief, als overmacht;
- natuurrampen;
- ziekten van epidemisch karakter;
-oorlogen, internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe;
-maatregelen van binnenlandse, buitenlandse of supra-nationale overheden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot,
besluiten die verband houden met invoer-contingentering;
-stopzetting van de toelevering van noodzakelijke onderdelen, materialen, grondstoffen, en/of halffabrikaten;
-blokkade of belemmering van transportrouten, files daar-onder begrepen;
- staking of arbeidsonlusten;
- wegvallen van voorzieningen door Nutsbedrijven.
d. In geval van opschorting van de overeenkomst door verkoper wegens tijdelijke overmacht, heeft koper niet het recht
ontbinding van de overeenkomst te verzoeken of de overeen-komst als ontbonden te beschouwen, noch om naderhand
de prestatie van verkoper of de betaling aan verkoper te weigeren.
e. In geval van beëindiging van de overeenkomst door verkoper zal de overeenkomst, zonder dat rechtelijke
tussenkomst is vereist, van rechtswege zijn ontbonden. Eventueel vooruit-betaalde termijnen zullen dan door verkoper
aan koper worden terugbetaald.
 
 
ARTIKEL 8
Montage en inbedrijfstelling
a. Alle montage-, installatie- en opstellingswerkzaamheden hierna te noemen "montage" alsook inbedrijfstellingswerkzaamheden
hierna te noemen "inbedrijfstelling" zijn voor risico en rekening van koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.
b. Het onder a. bepaalde geldt ook bij demontage- en reparatie-werkzaam-heden.
c. Op de in dit artikel genoemde werkzaamheden is Artikel 13 van overeenkomstige toepassing.
 
ARTIKEL 9
Garantie
a. Met inachtneming van de navolgende bepalingen garandeert verkoper de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door
hem geleverde - nieuwe - zaken gedurende zes maanden na de levering en wel in die zin dat hij onderdelen of
materialen waaraan gedurende die tijd, uit hoofde van ondeugdelijke constructies, enig gebrek mocht ontstaan,
voorzover die zaken zich in Nederland bevinden, kosteloos zal vervangen of de toenmaals berekende prijs vergoeden
zulks te zijner keuze. Indien verkoper de zaken zelf van een fabrikant of derden heeft gekocht zijn uitsluitend de
garantievoorwaarden van die fabrikant of derden van toepassing. Deze zullen tevoren door verkoper aan koper
overhandigd worden of op verzoek van koper aan hem toegezonden worden.
b. Koper is verplicht, op straffe van verval van de garantie-verplichting van verkoper, een geconstateerd gebrek
terstond na de ontdekking bij aangetekend schrijven ter kennis van verkoper te brengen. Koper is verplicht een
gebrekkig onderdeel te bewaren en voorzover verkopers zulks verlangt, het betrokken onderdeel vrachtvrij aan verkoper
terug te zenden. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht worden vervangen, worden
daardoor het eigendom van verkoper.
c. De garantieverplichtingen van verkoper vervalt, indien koper, resp. zijn personeel of daarmee gelijk te stellen
derden, de zaken niet conform de bedoelde aanwijzingen en voorschriften, of anderszins ondeskundig of onzorgvuldig
hebben behandeld, indien koper de zaken voor andere dan de normale bedrijfsuitoefening waarvoor de zaken zijn
bestemd heeft aangewend of indien koper zonder schriftelijke toestemming van verkoper herstellingen of veranderingen
door anderen dan verkoper heeft laten verrichten.
d. De garantieverplichting van verkoper vervalt indien koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Koper heeft
niet het recht betaling te weigeren op grond dat verkoper zijn garantieverplichting nog niet of niet volledig is nagekomen.
e. In geval verkoper zijn garantieverplichting niet nakomt is zijn aansprakelijkheid beperkt tot de kosten van herstel of
vervanging door derden, doch eerst nadat koper verkoper schriftelijk in gebreke heeft gesteld en hem een redelijke
termijn heeft gesteld waarbinnen verkoper alsnog aan zijn garantieverplichting zal kunnen voldoen.
 
ARTIKEL 10
Aansprakelijkheid
a. Met betrekking tot geleverde zaken is verkoper uitsluitend aansprakelijk met inachtneming van het hierna volgende.
1. In het geval door verkoper garantie is verstrekt, wordt door laatstgenoemde aansprakelijkheid aanvaard, in zoverre
dit uit de garantie voortvloeit;
2. Voor opzet of schuld van bestuurders van verkoper of leidinggevende ondergeschikten en voor opzet en/of grove
schuld van andere ondergeschikten aanvaardt verkoper aansprakelijkheid voorzover dit bij koper schade tot gevolg heeft;
3. Aansprakelijkheid van verkoper wordt opgeheven in het geval van overmacht aan zijn kant, in welk geval verkoper
wegens blijvende of feitelijke onmogelijkheid van nakoming het recht heeft de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden;
4. De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot een bedrag overeenkomende met het factuurbedrag voorzover de
aansprakelijkheid betrekking heeft op gederfde winst en/of stagnatieschade;
5. De aansprakelijkheid van verkoper is te allen tijde beperkt tot een bedrag overeenkomende met 100% van het
factuurbedrag;
6. Indien sprake is van deelleveranties en deelfacturen, dan dient bij de berekening van de beperking van de
aansprakelijkheid te worden uitgegaan van de deelfactuur die betrekking heeft op een leverantie waaruit de
aansprakelijkheid voorvloeit.
b. Indien verkoper niet aan zijn leveringsverplichtingen voldoet en die niet voldoening aan hem toerekenbaar is, is
verkoper aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, welke aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag
overeenkomende met de hoogte van 100% van het factuurbedrag, welke zal resulteren indien bij wel levering een
factuur zou zijn gezonden.
c. De onder a en b genoemde schade komt tevens alleen voor vergoeding in aanmerking indien zij binnen twaalf (12)
maanden na de beëindiging van de uitvoering van de (deel)overeenkomst, waarmee de schade ten nauwste
samenhangt, is ontstaan en binnen veertien (14) kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan verkoper is gemeld.
d. Eventuele rechtsvorderingen ter zake van schade die voor vergoeding in aanmerking komt, moeten binnen twaalf
(12) maanden na ontdekking van de schade worden ingediend.
e. Indien verkoper wordt aangesproken tot vergoeding van schade die een derde, waaronder begrepen het personeel
van koper, heeft geleden in verband met zaken of prestaties die door verkoper zijn geleverd respectievelijk zijn verricht,
is koper uitdrukkelijk gehouden verkoper tegen die vordering te vrijwaren.
f. Het in de vorige leden bepaalde geldt mede ten behoeve van de (rechts)personen, die tot het concern behoren
waarvan ook verkoper deel uitmaakt en die verkoper als hulppersoon bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt.
Koper heeft verder tegenover verkoper en die hulppersoon, die tot het concern behoort waarvan ook verkoper deel
uitmaakt, te zamen geen recht op meer schadevergoeding dan hij van een van hen maximaal zou kunnen vorderen.
g. Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van bepalingen uit veiligheidsvoorschriften, ten aanzien van
geleverde machines en/of onderdelen, welke door koper in de staat zoals gekocht in gebruik worden genomen of
toegepast ter vervanging.
 
ARTIKEL 11
Ontbinding door verkoper
a. Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of enig ander
met hem gesloten overeenkomst voortvloeit, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is verkoper
te zijner keuze gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de overeenkomst schriftelijk te
beëindigen dan wel zijn verplichtingen uit de overeenkomst met koper op te schorten, zonder dat verkoper tot enige
schadevergoeding, garantie of anderszins gehouden is.
b. Wanneer koper in staat van faillissement wordt verklaard, sursèance van betaling heeft verkregen, of op enige
andere wijze buiten staat geraakt zijn financiële en/of ander verplichtingen na te komen, wordt hij geacht van rechtswege
in verzuim te zijn en heeft verkoper het recht om zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de overeenkomst
onmiddellijk schriftelijk te beëindigen.
c. In een geval als bedoeld in de voorgaande leden heeft verkoper steeds recht terstond volledige betaling te vorderen
van hetgeen koper op grond van de overeenkomst verschuldigd is geworden; koper is tevens verplicht de schade die
verkoper lijdt te vergoeden, waarin mede wordt begrepen gederfde winst, rente en kosten.
d. Het in de voorgaande leden bepaalde laat onverlet de overige rechten van verkoper ter zake van toerekenbare
tekortkoming van koper elders bij deze voorwaarden bepaald.
 
ARTIKEL 12
Algemeen
a. Indien overeengekomen is in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt ieder gedeelte, voorzover niet het
tegendeel uit enige bepaling voortvloeit, als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft de
bepalingen omtrent betaling en garantie.
 
ARTIKEL 13
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a. Op alle met verkoper gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
b. Geschillen die tussen verkoper en koper over of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst
mochten ontstaan zullen worden berecht door de gewone rechter van de bevestigingsplaats van verkoper. Zulks belet
partijen evenwel niet in onderling overleg het geschil aan een scheidsrechter te onderwerpen, welk in dat geval zal
worden benoemd overeenkomstig de regelen gegeven in de Statuten van de Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid
en Handel te ‘s-Gravenhage en welk, met inachtneming van de Statuten van die Raad, uitspraak zal doen.